پشتیبانی آنلاین فروتل

فروتل

شماره حساب های فروتل

دارندگان کارت های بانکی زیر می توانند به صورت آنلاین کارت به کارت کنند. پس از واريز وجه ، مشخصات واريز را حتماً به پشتيباني فروتل اعلام نمائيد.